நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு ஆட்களைப் பதிவூ செய்யூம் திணைக்களம்

ஆட்களைப் பதிவூ செய்யூம் திணைக்களம்

இணையத்தளம் :www.drp.gov.lk

Last Updated on Friday, 25 September 2015 07:42  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.