நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தொடர்புகளுக்கு தொடர்பு விபரங்கள்

Contact Details

  Name   Designation Telephone Fax E-mail
Minister’s Office and Staff

Hon. S.B. Navinne

  Hon. Minister +94 11 2861147 +94 11 2861107

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Miss. Ruwangika D. Navinna

 

Private Secretary

077-7349106

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mr. W. sunil Fernando

 

Co - ordinating Secretary

077-7727677

fesunil@yahoo. Com

Mr. B.M. Sunil Wijesinghe

 

Co - ordinating Secretary

077-5930377

Mr. A.M. Dhammika P. Bandara   Public Relation Officer 077-7750400 dhammikapbandara 68 @ gmail.com
 
Deputy Minister’s Office and Staff
Hon.Palitha Thewarapperuma   Hon.Deputy Minister +94 011 2868135 +94 011 2869135

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Mr.Janaka Mallimarachchi

  Private Secretary +94 011

2868325

 

Mr.Amila samarasinghe   Co - ordinating Secretary +94 011

2868350

   
Mr.Pasad Gunasinghe   Media Secretary 011-2868258    
Mr.Lahiru Dilshan Thewarapperuma    Public Relation Officer  034-2244903    
           
secretary's office

Mr. D.Swarnapala

  Secretary +94 11 2861108 (දිගුව-241) +94 11 2872004
+94 11 2872022
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mrs. D.M.M.P. Viyoni Fernando    Coordinating Secretary  +94 11 2872022 (දිගුව-220)  +94 11 2872004  
           
Administration and Center Administration
Mr. S.M.G.N. Darmasekara   Additional Secretary +94 11 2885970 +94 11 2879280 addlsecadmin [at] cultural.gov.lk
Mrs.Tharani  Anoja gamage   Senior Assistant Secretary +94 11 2879080 -


 
Cultural Promotion  Divisions
 Mr. A. Senanayake   Additional Secretary (Cultural Promotion) +94 11 2872020  
Mrs. D.M. Buddika Dissanayake   Assistant Secretary (Cultural Promotion) +94 11 2877134   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mr.Dilum Dayarathna   Assistant Secretary (Cultural Promotion) +94 11 3047786 / +94 718178099  
 Development Section
Mr. Barnad Wasantha   Additional Secretary +94 11 2186084    
 Mr. Hemantha wanniarachchi    Senior Assistant Secretary  +94 11 2872002    
           
      
 
         
           
 Internal Affairs Section
 
Mr. U.K. Bandara   Additional Secretary +94 11 2187128    
 Mrs. H.A Vijitha Kumari    Assistant Secretary  +94 011-2187127    
           
Foreign Cultural Relation Division
 Mr.L.H.Ramyasiri   Additional Secretary (Foreign) Tel: +94 11 2872020    
 Media Unit
 Miss. A.P. Navinna    Media Secretary   +94 011-2862469    
           
Accounts Division
Mrs. M.T.S.S. Piyasena   Chief Accountant alt+94 11 2872267 +94 11 2872267
Mr.Janitha Hatharasinhge   Accountant  +94 11 2862940    
Mrs. Sandya Kumuduni Kothalawala   Accountant +94 11 2875408 +94 11 2875408
 
Internal Audit and Review
 Mr. K.K.G. Sisira Kumara    Chief Internal Auditor  94 011-2879083  +94 011-2872267  
Mr. J.Wettasinghe   Head of the Branch (Pub.Mgmt.Asst.) +94 11 2872005
 
Procuqument Division

Mrs.A.P. Kodikara

  Senior Accountant +94 011-2877991 +94 11 2872267   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Planning Division
Mrs. M.M.G.K. Meegahakotuwa   Director (Planning)  +94 011 – 2187119 +94 11 2187116   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 MrsA.D. Chandani    Assistant Director (Planning)  +94 0112-187126  
  Mrs. M.A.A Niroshani    Assistant Director (Planning)  +94 0112-186395      
           
wayamba secretary office
 Mr. Barnad Wasantha   officer in charge of wayamba secretary office  Additional Secretary
 +94 037-2222905      
MrsM.A.R.Sudarshani   Senior Assistant Secretary (Wayamba Development) +94 037-2222906    
 
             

 

Last Updated on Thursday, 02 November 2017 11:21  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.