நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு எம்மை பற்றி எமது குழு

எமது குழு

 

Hon. S.B. Navinna
Minister of  Internal Affairs, Wayamba Development and  Cultural Affais
Tel: +94 011-2861147
Fax: +94 011-2861107
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 

Mr. D.Swarnapala
செயலாளர்
தொலைபேசி: +94 011-2861108
தொலைநகல்:+94 011-287200494 011-2872004
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


  எஸ்.எம்.ஜி.என்.தர்மசேகர
மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம், வெளிநாடு)

தொலைபேசி: + 94 011-2885970+ 94 011-2885970
தொலைநகல்: 94 011-287928094 011-2879280
மின்னஞ்சல்: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Mr. Barnad Wasantha
Additional Secretary  -  (Development Section)
Telephone     -     +94 11 3047282
Mobile     -     +94 71 8314077
Residential Telephone     -     +94 34 2229211
Fax     -     +94 11 2187122
E-mail     -     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Mr. U.K. Bandara
Additional Secretary (  Internal Affairs Section)
Tel: -     +94 11 2187128+94 11 2187128 +94 777262288
Fax: 
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Mrs.M.T.S.S. Piyasena
Chief Accountant
 
Tel: +94 11 3047281+94 11 3047281 / +94 71 3259750+94 71 3259750
Fax: +94 11 2187115
Email: cacc@@heritagemin.gov.lk
  திரு. கே.கே.ஜி. சிசிர குமார்
தலைமை உள்ளக கணக்காய்வாளர்

தொலைபேசி: +94 011-2879083
தொலைநகல்: +94 011-2872267+94 011-2872267
மின்னஞ்சல்: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Mrs.Tharani  Anoja gamage
Senior Assistant Secretary (Admin/Cultural Center Admin/Foreign/Transport)
Tel: +94 011-2872002
  Mrs. Sandya Kumuduni Kothalawala
Accountant

Tel: +94 011-2875408
Email: 
  Mr.Janitha Hatharasinhge
Accountant
(procurement)
Tel: -  +94 11 3560943+94 11 3560943 /+94 71 3073915
Fax:
Email:


  Mr.Dilum Dayarathna
Assistant Secretary
(Development )
Tel: -  +94 11 3047786+94 11 3047786 / +94 718178099
Fax:
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Mrs. H.A Vijitha Kumari
Assistant Secretary (Admin) - Internal Affairs Section
Tel:
Email:
  Mrs. D.G Dinusha Sanjivani Jayawira
Legal Officer
- Internal Affairs Section
Tel:
Email:

 

Last Updated on Tuesday, 07 November 2017 09:44  

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.