ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන අපගේ කණ්ඩායම

අපගේ කණ්ඩායම

ගරු එස්. බි. නාවීන්න මැතිතුමා
අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය
දුරකතනය: +94 011-2861147 
ෆැක්ස්: +94 011-2861107
විද්‍යුත් තැපැල:  මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

ගරු පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමා
අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
දුරකතනය: +94 011-2868135
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ +94 011-2869192

 

ඩි. ස්වර්ණපාල මහතා
ලේකම්
දුරකතනය: +94 011-2861108 
ෆැක්ස්: +94 011-2872004 
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

එස්.එම්.ජී.එන්. ධර්මසේකර මහතා
අතිරේක ලේකම් (පාලන)

දුරකතනය: + 94 011-2885970
ෆැක්ස්: + 94 011-2879280
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 


බර්නාඩ් වසන්ත මහතා
අතිරේක ලේකම්  - සංවර්ධන අංශය

දුරකතනය: +94 2186084 / +94 71 8314077
ෆැක්ස්: +94 11 2187122
විද්‍යුත් තැපැල:  මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 

යූ.කේ. බණ්ඩාර  මහතා 
අතිරේක ලේකම්  - අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශය 
දුරකතනය: +94 11 2187128+94 77 7262288
ෆැක්ස්: +94 11 2187119
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

ල්.එච්. රම්‍යසිරි මහතා 
අතිරේක ලේකම්  - (විදේශ)

දුරකතනය:- +94 11 2872020

 
    ඒ.සේනානායක මහතා
අතිරේක ලේකම්  - සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන
දුරකතනය: +94 11 2872020
ෆැක්ස්: +94 11 2879088
විද්‍යුත් තැපැල:
   

එම්.ටී.එස්.එස්. පියසේන මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 

දුරකතනය: +94 11 3047281 / +94 71 3259750
ෆැක්ස්: +94 011-2872267+94 11 2187115
විද්‍යුත් තැපැල:
 
කේ.කේ.ජි. සිසිර කුමාර මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

දුරකතනය: + 94 011 -2879083
ෆැක්ස්: + 94 011-2872267
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
ඒම්.ඒම්.ජි.කේ. මීගහකොටුව මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
දුරකථන අංකය:+94(0)11 – 2187119
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
තරණි අනෝජා ගමගේ මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන/මධ්‍යස්ථාන පාලන/විදේශ/ ප‍්‍රවාහන)
දුරකතනය: + 94 011-2879080
 

හේමන්ත වන්නිආරච්චි මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන අංශය)
දුරකතනය: + 94 011-2872002

 

ඒ. පී. කොඩිකාර මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
දුරකතනය: +94 11 2877991
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

සන්ධ්‍යා කුමුදුනි කොතලාවල මහත්මිය
ගණකාධිකාරී
දුරකතනය: + 94 011-2875408
විද්‍යුත් තැපැල:

 

ජනිත හතරසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
දුරකතනය: +94 11 3560943 / +94 71 3073912
විද්‍යුත් තැපැල: 

 
දිලුම් දයාරත්න මහතා
සහකාර ලේකම් (සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන)
දුරකතනය: +94 11 2801085

විද්‍යුත් තැපැල:
 
H.A විජිතා කුමාරි මහත්මිය
සහකාර ලේකම් - අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශය
දුරකතනය:+94 011-2187127

විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 
D.G දිනුෂා සංජීවනි ජයවීර මහත්මිය
නීති නිලධාරි  අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශය
දුරකතනය:+94 011-2187125

විද්‍යුත් තැපැල:
 

ඩි.එම්. බුද්ධිකා දිසානායක මහත්මිය
සහකාර ලේකම් (සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන)
දුරකතනය: + 94 011-2877134
විද්‍යුත් තැපැල:

 
A.D. චාන්දනි මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
දුරකතනය:
+94 0112-187126

විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 

එම්.ඒ.ඒ. නිරෝෂණි   මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
දුරකතනය:
94 0112-186395

 

රසින්තා හේවාරච්චි මහත්මිය
භාෂා පරිවර්තක
දුරකතනය:0112-877514

 

ජී.එම්.ඩි.එන් ජිවන්දරගේ මහත්මිය
භාෂා පරිවර්තක
දුරකතනය: +94 071-8104607

 
 

ආර්.ඒ.එන්.කේ. රත්නායක මහත්මිය

භාෂා පරිවර්තක
දුරකතනය: +94 011 2862936

   


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 නොවැම්බර් 07 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:44  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.