நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு எம்மை பற்றி அமைச்சர்

Hon. S.B. Navinna, Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affais

Last Updated on Monday, 07 September 2015 13:01  

© 2017 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.