நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு Intangible Cultural Heritage left ‘Senehasa’ national program

‘Senehasa’ national program

‘Senehasa’ national program which was organized by the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs in concurrently with the International Women’s Day celebration was held under the patronage of Honorable Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs, S. B. Nawinne on 8 March 2017 at town hall in Kandy.

Around 500 number of expectant mothers participated for this program which was organized as a clinical entertainment program. Seen here is the Hon. Minister giving gift items for expectant mothers those who participated for the program.

alt

 

The event was graced by the Secretary Mr. D. Swarnapala, Additional Secretary Mrs. Pradeepa Serasinghe and Senior Assistant Secretary Mrs. Tharani Anoja Gamage of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs. 

 

© 2017 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.