நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு Intangible Cultural Heritage Right Reopening of Colombo National Museum to the general public after conservations

Reopening of Colombo National Museum to the general public after conservations

After being conserved, the Colombo National Museum was ceremonially reopened on 6th February at 9.30 a.m. by Hon. S. B. Nawinne the Minister of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs with the participation of the Deputy Minister, Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Hon. Palitha Thewarapperuma. The project takes 200 million rupees for entire process of conservations.

This is the largest project of conservation which was carried out under the Consultation of Central Engineering Consultancy Bureau (CECB) with the help of 6th Engineering Service Regiment of Sri Lanka Army after open the Colombo National Museum for the first time on 01st January 1877.  Accordingly, all galleries are open for general public from 6th February 2017, in Colombo National Museum. “Sri Lanka Museum” software which eases the access of information related with national museum by using smart mobile phones was also launched in line with the above.

The ceremony was graced by Ven. Elle Gunawansa Thero, the Secretary and the Senior Officials of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs, Commander-in-Chief of the Armed Forces, the Director of the National Museum and general public.

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.