நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு Intangible Cultural Heritage left Thellippalai and Point Pedro Divisional Cultural Centres was declared open

Thellippalai and Point Pedro Divisional Cultural Centres was declared open

The arrangements have been made to open 06 Cultural Centres which were constructed by the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs in concurrently with the 2nd year in office of HE the President Maithripala Sirisena.

Accordingly, Divisional Cultural Centres of Point Pedro and Thellippalai were ceremonially opened by Hon. S. B. Nawinne Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs as the 187 and 188 Cultural Centres recently. The Ministry disbursed at the value of Rs. 20.9mn and Rs. 15.5mn for these Centres respectively.

Jaffna District Parliamentarian and State Minister of Child Affairs Hon. Vijayakala Maheswaran, Additional Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mrs. Pradeepa Serasinghe, officials and distinguishedguests werealso present for this occasion.    

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.