நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரிவுகள் Procurement Division

Procurement Division

The Supply and Procurement Division was established in 2011 to make efficient and expedite supplies and procurements of Cultural Centres established island wide along with activities of major projects such as construction works of cultural centre and SAARC Cultural Centre.

 

Role of the Supply and Procurement Division

I          Construction of new buildings for divisional Cultural Centres and carrying out renovations.

II        Make purchases to store with the objective of providing necessary instruments to the Ministry and divisional cultural centres.

III      Purchase of new vehicles, making services and maintenance of vehicles in the fleet.

IV      Purchase of tire-tubes and batteries required for vehicles

V        Arrange procurement services including food and accommodation for ceremonies organized by the ministry

VI      Purchase necessary costumes for Cultural Centres while having some sewed

VII    Printing and purchase of publications

VIII  Coordinates procurement activities of the institutions which are coming under the purview of the Ministry

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.