ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ අභ්‍යයන්තර විගණන අංශය

අභ්‍යයන්තර විගණන අංශය

පිහිටුවීමේ පරමාර්ථ

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයට සම්බන්ධ වී එම කටයුතු වල වැරදි හා වංචා වැලැක්වීම සහ ඒවා අනාවරණය කිරීමට යොදා ඇති අභ්‍යන්තර සෝදිසි ක්‍රමවල විධිමත් හා ප්‍රමාණවත්බව පිළිබඳව අඛණ්ඩ හා ස්වාධීන ඇගයීමක් සිදු කිරීම.

එක් එක් ආයතනයන් වෙත පැවරී ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා යෝජනා ක්‍රම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරී / ගණන් දීමේ නිලධාරී / ප්‍රගති සමාලෝචන කමිටුව වෙත ප්‍රගති පාලනය සම්බන්ධයෙන් සහාය වීම.

උචිත අවස්ථාවන් වලදී මෙම කර්තව්‍යන්හී නිරත අයවලුන් සහ ආයතන ප්‍රධානීන් සහ ප්‍රගති / අන්වේෂණ කමිටු අතර සම්බන්ධීකාරක වශයෙන් ක්‍රියා කිරිම.

කාර්යභාරය

වැරදි හා වංචා වැලැක්වීම සඳහා ආයතනය තුල ක්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර සෝදිසි හා පාලන ක්‍රමය, සැලැස්ම අතින් මෙන්ම තත්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය අතින් සාර්ථක දැයි සොයා බැලීම.

ගිණුම්කරණ පිළිවෙත් මගින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේ දැයි සොයා බැලීම.

කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්ය සාධනයෙහි ගුණාත්මකභාවය ඇගයීම.

අලාභහානි වලින් ආයතනය සතු වත්කම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යොදා ඇති ක්‍රමවේදයන්හි ප්‍රමාණාත්මක භාවය පිළිබඳ ඇගයීම.

රජයේ ආයතන සංග්‍රහය, රජයේ මුදල් රෙගුලාසි සහ රාජ්‍ය පරිපාලනය භාර අමාත්‍යාංශය හා භාණ්ඩාගාරය විසින් වරින් වර නිකුත් කරනු ලබන පරිපූරක උපදෙස් පිළිපදිනු ලැබේදැයි සොයා බැලීම.

නාස්තිය, නිෂ්කාර්ය දාරිතාවය, පමණ ඉක්මවා කෙරෙන වියදම් වැලැක්වීමට මෙන්ම අනාවරණය කර ගැනීමට යොදා ඇති අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය සොයා බැලීම.

ආයතනයේ දේපළ හා වත්කම් ආරක්ෂා කිරීම හා අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව උපයෝජනය කරන්නේ දැයි සොයා බැලීම.

අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී විශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම.

 

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.