ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ සංවර්ධන අංශය

සංවර්ධන අංශය

සංවර්ධන අංශය මගින් පාලනය වන අංශ 03 කි. එනම්  වයඹ සංවර්ධන , ඉදිකිරීම හා සැලසුම් අංශයයි.

වයඹ සංවර්ධන අංශය

යහපාලන රජය බලයට පත්වීමෙන් පසුව අමාත්‍යාංශ පිහිටුවීමේදී 2015 සැප්තැම්බර් මස 21 දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 1933/13 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කරන ලදි.

වයඹ පළාතට පුත්තලම හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක දෙක අයත් වේ.මුළු ජනගහනය 2370075 කි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 46 ක මෙම ජනගහනය පදිංචිව සිටිති. ග්‍රාම සේවා වසම් ගණන 2458 කි. ගම්මාන ගණන 5682 කි. භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝ මීටර 7888 කි. පළාත් පාලන ආයතන ගණන 34 කි.

වගකීම

2015 සැප්තැම්බර් මස 21 දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වන ආකාරයට වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන වගකීම් දෙකකි. එනම්,

 1. වයඹ පළාත තුල ආර්ථික සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණය කිරීම, ඊට අදාලව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම, සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 2. වයඹ සංවර්ධන  වැඩසටහන් සම්බන්ධිකරණය සඳහා ලේකම් කාර්යාලයක් පිහිටුවීම.

වයඹ පළාත තුල තුලිත ඒකාබද්ධ සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම වයඹ ලේකම් කාර්යාලයේ වගකීමයි.

ඉදිකිරීම අංශය

සාරධර්ම පිරිපුන් සමාජයක් බිහිකිරීමේ උදාර අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන සහ දිවයිනේ සිටින ළමුන්ගේ කලා කුසලතාවයන් ඔප්නංවා ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන ඒමේ අරමුණින් සෑම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයකම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමේ වැඩසටහනක් අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු  අමාත්‍යාංශය විසින් දියත් කර ඇත. මෙම කටයුතු සඳහා අමාත්‍යාංශය තුළම වෙනම අංශයක් පිහිටුවීමේ අවශ්‍යතාවය ඇතිවිය. ඒ අනුව 2011 වසරේ මුල් වරට සංස්කෘතික ඉදිකිරීම් සඳහා වෙනම අංශයක් ස්ථාපනය කරන ලද අතර එමගින් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම සහ නඩත්තු කටයුතු කරනු ලබයි.


සැලසුම් අංශය

සැලසුම් අංශය විසින් සිදු කරන කාර්යයන්

 • වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
 • බාහිර ආයතනවලට ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති වාර්තාව
 • කාර්ය සාධන වාර්තාව සකස් කිරීම
 • මූලධන වියදම් ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
 • සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගතිය
 • ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගතිය
 • වයඹ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති
 • • වයඹ පානීය ජල ව්‍යාපෘති
 • විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන
 • අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගතිය
 • ස්වයං රැකියා,
 • කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන
 • සමාජ බලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘති වලට අදාල රාජකාරී.
 • වයඹ සංචාරක ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘති.
 • වයඹ ධීවර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති.
 • වයඹ වෘත්තීය පුහුණු මාර්ගෝපදේශන .

 

 • කෘෂි කලාප සංවර්ධනය.
 • කුඩා නගර සංවර්ධනය.
 • සංස්කෘතික ගම්මාන වැඩ සටහන්.
 • ආයෝජන කලාප ස්ථාපිත කිරීම.
 • වාරිය පොළ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු.
 • වයඹ ලේකම් කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීමට අදාල සියළුම රාජකාරී

 

 • වයඹ සංවර්ධන වැඩසටහන වයඹ ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති
 • වයඹ සංවර්ධනයට අදාල මධ්‍යම රජයේ වාරි මාර්ග කටයුත
 • අයවැය චක්‍රලේඛ 6/2015 අනුව කටයුතු කිරීම
 • ප්‍රගති සමාලලෝචන රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම
 • ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගතිය
 • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගතිය.
 • සැලසුම් අංශයේ පවත්වන සියළුම රැස්වීම්වල වාර්තා සටහන් ගැනීම හා පරිගණක ගතකර නිලධාරීන් අතර බෙදාදීම.
 • මාන්ඩලික නිලධාරින් පවරන වෙනත් පරිගණක දත්ත සටහන් කටයුතු
 • අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම
 • විද්‍යුත් තැපෑල පවත්වාගෙන යාම හා අමාත්‍යාංශයේ තිබෙන පරිගණකවල ක්‍රියාතාරිත්වය ගැන සොයා බලා කටයුතු කිරීම
 • මාන්ඩලික නිලධාරින් විසින් පවරනවෙනත් පරිගණක දත්ත සටහන් කටයුතු
 

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.