நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரிவுகள் Internal Affairs Division

Internal Affairs Division

 

The Internal Affairs Division is responsible for making policy decisions, coordinating, guiding and follow ups which required utilizing physical, human and financial resources of the Department of Immigration and Emigration and the Department for Registration of Persons in an optimal manner on behalf of the fulfilled of objectives of these Departments.

 

 Functions

All institutional Affairs of the Department of Immigration and Emigration (Approval for Overtime, Recruitments, Transfers, Promotions, Disciplinary Investigations, Conducting of Audit and Management committees, Foreign Leaves, Presentation of Cabinet Papers)

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.