ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ අභ්‍යයන්තර කටයුතු අංශය

අභ්‍යයන්තර කටයුතු අංශය

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ භෞතික හා මානව සම්පත්  ද මූල්‍යය සම්පත් ද එම දෙපාර්තමේන්තුවල අභිමතාර්ථ වෙනුවෙන් ප්‍රශස්ථ ලෙස උපයෝගී කර ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීම, සම්බන්ධිකරණය,මග පෙන්වීම හා පසු විපරම අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශය වෙත පැවරී තිබේ.  

 

 කාර්යයභාරය

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ හා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම ආයතනික කටයුතු (විදේශ නිවාඩු, අතිකාල දීමනා සඳහා  අනුමැතිය ලබාදීම, බඳවාගැනීම්, ස්ථාන මාරු, උසස් කිරීම්, විනය පරීක්ෂණ), විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු මෙහෙයවීම, අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීම යනාදී වේ. 

 

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.