நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரிவுகள் Administration Division

Administration Division

 

Administration division is responsible for the administration and supervision activities of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs.

 

 Administration of Cultural Centres

The Cultural Centre Administration Division directs and monitors administrative activities of all the Cultural Centres functioning under the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs.

 

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.