நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தொடர்புகளுக்கு தகவல் மையங்கள்
கலாச்சார மையங்கள் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பாடு
 
வவுனியா மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம், மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
மடுகந்த (வவுனியாதெற்கு).
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-3331171

திருகோணமலை மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம், மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
பதவிஸ்ரீபுர.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 25-3771245
+94 78-3468861
+94 25-225506
கலாச்சார நிலையம்,
சேருவில,
சேருநுவர.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 26-3266746
+94 71-1110532
கலாச்சார நிலையம்,
கந்தாலை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8023489
+94 78-3859519


இரத்தினபுரி மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார மையம்,
எம்பிலிபிட்டி, நவனகராய,
எம்பிலிபிட்டி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 47-3485123
+94 71-8245066
+94 71-4468624
+94 71-9449715
கலாச்சார மையம்,
நிவிதிகல, தெல,
இரத்தினபுரி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 45-3455293
+94 71-6567823
கலாச்சார மையம்,
குருவிட்ட.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 45-3456807
+94 71-8406252
+94 71-8149402
கலாச்சார மையம்,
பலங்கொடை, C/O பிரதேச செயலாளர் அலுவலகம்,
பலங்கொடை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 45-3455399
+94 71-3445603
கலாச்சார மையம்,
எலபத்த, கரங்கொட,
இரத்தினபுரி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 45-3455398
+94 71-8061834
புத்தளம் மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார மையம்,
தன்கொடுவ, ஆஸ்பத்திரி வீதி,
தன்கொடுவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 31-4912342
+94 71-8036152
கலாச்சார மையம்,
புத்தளம், கொழும்பு வீதி,
புத்தளம்.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 72-9199673
+94 32-5683326
கலாச்சார மையம்,
மஹவெவ,
இஹல வலஹாபிட்டி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 32-2254834
+94 72-2992047
கலாச்சார மையம்,
பலங்கொடை, C/O பிரதேச செயலாளர் அலுவலகம்,
பலங்கொடை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 45-3455399
+94 71-3445603
கலாச்சார மையம்,
எலபத்த, கரங்கொட,
இரத்தினபுரி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 45-3455398
+94 71-8061834
+94 77-5923478
கலாச்சார மையம்,
அரச்சிக்கட்டுவ, மைய்யாவ,
நல்லாதரன்க்கட்டுவ, அரச்சிக்கட்டுவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 32-3324231
+94 71-5618607
கலாச்சார மையம்,
ஆணமடுவ, தொனிகலை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8250851
+94 72-5278688
கலாச்சார மையம்,
கருவலகஸ்வெவ, அலுத்கம.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-1529439
பொலனறுவை மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார மையம்,
மெதிரிகிரியா.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 27-3283008
+94 71-8004708
+94 77-5749635
கலாச்சார நிலையம்,
ஹிங்குராக்கொடை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 27-3278700
+94 71-9424614
கலாச்சார நிலையம்,
லங்காபிறம், தல்பொத,
பொலனறுவை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-6369925
கலாச்சார நிலையம்,
எளகரை,
அத்தன்கடவல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8387573
கலாச்சார நிலையம்,
தம்மன்கடுவ, 500 ஏக்கர்,
புதிய நகரம்.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 27-3284040
+94 71-8024245
நுவரேலியா மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம், மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
வலபனே, எகொடகந்த,
வலபனே.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 52-3524282
+94 71-8326546
கலாச்சார நிலையம்,
நுவரெலியா, இல. 9, கந்தே வீதிய,
நுரெலியா.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 52-3525175
+94 52-3532277
கலாச்சார நிலையம்,
ஹங்குராங்கெத்தை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3823255
+94 72-4267528
கலாச்சார நிலையம்,
கொத்மலை, நவகடதொர,
புச்செல்லாவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3828569


மொணராகலை மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார மையம்,
தனமல்வில
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 47-3485002
+94 72-3956537
கலாச்சார மையம்,
மாதுல்ல,
தம்பகல்ல
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 55-5680519
கலாச்சார மையம்,
பிபில,
தியகோபெல
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 72-5753077
மாத்தறை மாவட்டம்
கலாச்சார மையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
கொட்டபொல, பல்லேகம,
கொவெனிகம.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-3428730
கலாச்சார நிலையம்,
பச்கொட, துசிதாராமய,
ஊரபொக்க.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-3493274
கலாச்சார நிலையம்,
மாலிம்பட, ஸ்ரீ வர்தனாராமய,
கிரிமட்டிமுல்ல, தெளிஜ்ஜவில.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-3491608
+94 71-4048405
கலாச்சார நிலையம்,
முலட்டியன, தெய்யந்தர,
முலட்டியன.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-3415289
கலாச்சார நிலையம்,
கம்புருபிட்டிய, மலன,
கம்புருபிட்டிய.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8083391
கலாச்சார நிலையம்,
திக்வெல்ல,வெவுருகன்னல,
திக்வெல்ல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-3405548
+94 71-2896377
+94 71-4476230
+94 71-3211927
கலாச்சார நிலையம்,
ருகுணு பல்கலைக்கழகம்,
வெளிமடம, மாத்தறை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-2223134
கலாச்சார நிலையம்,
நூபே, மாத்தறை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-2220121
+94 77-6631944
கலாச்சார நிலையம்,
கிரிந்த, புகுலவெல்ல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-5883453
+94 71-9028628
+94 71-1384543
கலாச்சார நிலையம்,
தெவிநுவர, பாதேகம வடக்கு,
கோட்டேகொட.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-5675781
+94 71-8082093
கலாச்சார நிலையம்,
பிட்டபெத்தர.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-3040289
+94 71-8051101
+94 71-8051107
கலாச்சார நிலையம்,
வெளிகம, பழைய காலி வீதி, ஜயரளபுரம்,
வல்லிவல,வலிகாமம்.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-3492990
+94 77-9550986
கலாச்சார நிலையம்,
ஹக்மன, முருதமுரய,
ஹக்மன.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-5883453
+94 71-4489717
கலாச்சார நிலையம்,
அகுரச்ச, தியவரகம்மானய,
மாரம்ப வடக்கு, அகுரச்ச.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 77-5085533
மாத்தளை மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
கலேவெல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 66-2288228
+94 72-5433864
+94 71-4500197
கலாச்சார நிலையம்,
வெளிமுவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 66-3665545
+94 66-3007347
கலாச்சார நிலையம்,
லக்கல, பல்லேகம.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 66-3682930
+94 72-6206635
கலாச்சார நிலையம்,
ரத்தொட்ட, கிவுல,
மாத்தளை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 66-3668674
கலாச்சார நிலையம்,
உகவெல. நாகொல்ல,
உகவெல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 66-3682309
+94 72-4393370
கலாச்சார நிலையம்,
அபன்கஹகோரளை, குருப்பில,
மெட்டிகக்க.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 66-3664869
+94 71-8079713
கலாச்சார நிலையம்,
மாத்தளை, ரஜவீதி,
விகாரை வீதி, மாத்தளை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 66-3685411
+94 71-8079706
கலாச்சார நிலையம்,
யட்டவத்த, மாத்தளை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-5977956
குருணாகல் மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார மையம்,
கல்கமுவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8177360
கலாச்சார மையம்,
வாரியபொல, மாமுனுவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-3970120
கலாச்சார மையம்,
அம்பன்பொல, ஹரசியகம.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-3763413
+94 77-6257352
கலாச்சார மையம்,
பொல்பித்திகம, ரம்பே.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-3988526
+94 71-8107389
கலாச்சார மையம்,
கிழக்கு குலியாபிட்டி, குரக்கன்ஹெனகெதர,
கட்டுபொத்த.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-3875336
கலாச்சார மையம்,
பண்ணல, மெல்லவலான,
போபிட்டி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-398054
+94 77-6919604
கலாச்சார மையம்,
மல்லாவபிட்டி, கொஹிலகெதர.
-
-
கலாச்சார மையம்,
பிங்கிரிய, பிரசன்னகம,
பிங்கிரிய.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 32-3290056
+94 71-5618607
+94 77-5992385
கலாச்சார மையம்,
அலாவ்வ, கிரிஉல்ல வீதி,
அலாவ்வ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-5878885
+94 72-2901856
கலாச்சார மையம்,
கிரிபாவ, யாய 2, சாலிய அசோக புர,
கிரிபாவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-3873128
+94 25-7900975
+94 37-3875501
+94 71-6261128
கலாச்சார மையம்,
மேற்கு குலியாபிட்டி, போகொட,
தீகாலி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-7901581
+94 71-8363145
கலாச்சார மையம்,
வீரம்புகெதர, பிட்டவல,
லோகாஹெட்டி, குருணாகல்.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-3986690
+94 77-6190549
கலாச்சார மையம்,
மஸ்பொத்த, கிடபொல,
குதகல்பொத்த.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-3980215
+94 71-8339019
கலாச்சார மையம்,
மஹாவ, நாகொல்லாகமுவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-3988253
கலாச்சார மையம்,
முனாமலே, பாமுனாகோட்டை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 37-7918815
கலாச்சார மையம்,
பண்டுவஸ்நுவர, கிழக்கு,
உடுகம்பொல கெதர, மொரகனை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-5604475
+94 72-2992047
கேகாலை மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம், மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
கேகாலை, குருளுகலே வீதி,
கேகாலை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8121584
கலாச்சார நிலையம்,
யட்டியந்தோட்டை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 72-3735184
+94 71-8259727
கலாச்சார நிலையம்,
கலிகமுவை,தேவாலேகம,
கலிகமுவை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-2480718
கலாச்சார நிலையம்,
தெகியோவிட்ட.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-2480718
கலாச்சார நிலையம்,
ருவன்வெல்ல, வளவுவத்த,
ருவன்வெல்ல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 72-4743912
கலாச்சார நிலையம்,
ரம்புக்கன, நுகவெல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-4475595
கலாச்சார நிலையம்,
அரநாயக்க, உச்சாபிட்டிய.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 35-3955101
+94 71-2451995
கலாச்சார நிலையம்,
தரனியகல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 72-3747592
கண்டி மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
வெளிவிட்ட, சங்கராஜபுரம்,
ஹத்தரலியத்த.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3881966
கலாச்சார நிலையம்,
யட்டிநுவர, சியம்பலகொட,
தந்தரே.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3829191
+94 77-7285703
கலாச்சார நிலையம்,
தெல்தொட்ட, கநதேகம,
தெல்தொட்ட.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8072457
+94 77-5736677
கலாச்சார நிலையம்,
மினிபே, உடவளவே.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 55-3567287
+94 71-9003785
கலாச்சார நிலையம்,
உட்டுதும்பர.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3992887
+94 71-6074940
கலாச்சார நிலையம்,
ஹாரிச்பத்து, கட்டிஹலகல,
பல்லேகம, ஹலொலுவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3821380
+94 71-8011319
கலாச்சார நிலையம்,பேராதனை பல்கலைக்கழகம்,
ஏ7-கட்டிடம்,பேராதனை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-2392104
+94 77 -067302
கலாச்சார நிலையம்,
பாததும்பர, முனமலே,
ஜம்புகஹபிட்டிய.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3820402
+94 71-8167661
கலாச்சார நிலையம்,
கலகெதர.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3881761
+94 77-0720321
கலாச்சார நிலையம்,
குண்டசாலை,
மனிக்கின்ன.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3992080
+94 71-8003307
கலாச்சார நிலையம்,
பூஜாபிட்டிய, கொடஹேன,
தொலபிகில்ல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3820380
கலாச்சார நிலையம்,
மததும்பர,நெமதகல,
மெதமகநுவர.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3992676
+94 77-7285703
கலாச்சார நிலையம்,
உடுநுவர,கொட்டக்கதெனிய,
கெலிணயா
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 81-3889525
+94 77-1582054
கலாச்சார நிலையம்,
பதளை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 66-3004216
+94 66-2287318
+94 77-9359850
+94 71-8049211
+94 71-8460722
கலாச்சார நிலையம்,
நாவுல, அரங்கல,
நாவில.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 72-4332339
கலாச்சார நிலையம்,
பல்லேபொல, எகமுதுகம,
அகுரம்பொட.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 66-3682532
+94 77-6449707
களுதுறை மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
மில்லானியா, ஹல்தொட்ட,
பண்டாரகம
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 77-6003167
கலாச்சார நிலையம்,
ரத்மல்கொட,
பொருவடன.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 34-3741831
கலாச்சார நிலையம்,
கிராம சங்வர்தன மாவத்தை,
மொரகொல்ல, வாத்துவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 38-3383288
+94 71-8074586
கலாச்சார நிலையம்,
உக்கல்பொட
களுதுறை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 34-3342411
கலாச்சார நிலையம்,
பேருவளை,
விகாரகந்த, பயாகல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8243889
கலாச்சார நிலையம்,
ஸ்ரீபாலி கல்லூரி,
வேவெல,ஹொரன.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 34-3743051
+94 71 -8438871
கலாச்சார நிலையம்,
ஆதர்ச வத்த வீதி,
பண்டாரகம.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8373093
+94 71-4484594
கலாச்சார நிலையம்,
பண்டாரவத்த,
பொகுணுவிட்ட
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8010350

அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
லுனுகம்வெகெர, தியவரகம,
பதவிகம, திசமாறாமை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-2142540
கலாச்சார நிலையம்,
தங்காலை, திசமாறாமை வீதி,
ரன்ன.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-4408412
+94 71-3389330
கலாச்சார நிலையம்,
கட்டுவான.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 47-4906134
கலாச்சார நிலையம்,
திசமாறாமை, திச்சபுர,
வீரவில.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 77-9902672
கலாச்சார நிலையம்,
“ஸ்தூதி” ஸ்தூதிகம,
மயுரபுர, அம்பாநதோட்டை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8681611
கலாச்சார நிலையம்,
பெலிஅத்த.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8059165

கம்பஹ மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
பெஹெல,
தொம்பே.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 113-147693
கலாச்சார நிலையம்,
பமுனுவத்த,
மீரிகம.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 33-2276073
கலாச்சார நிலையம்,
மினுவன்கொட,கொரச,
உடுகமபொல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 33-3333606
+94 72-3837924
+94 71-8036128
கலாச்சார நிலையம்,
ரம்முதுகல சிறுவர் இல்லம்,
ரம்முதுகம, கடவத.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 114-924733
கலாச்சார நிலையம்,
அம்பருலுவ வடக்கு,
வெலிவிய.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 33-3822126
கலாச்சார நிலையம்,
வேயன்கொட பயிற்சி நிலையம்.
ஸ்ரேசன் வீதி, வேயன்கொட.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 33-2297046

காலி மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
அல்பிட்டிய, கெட்டபல,
கனேகொட.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 777-070215
கலாச்சார நிலையம்,
நியகம, மார்த்துபிட்டிய,
மத்தக.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 91-3906584
+94 71-8050938
கலாச்சார நிலையம்,
தெனிபிட்டிய.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 41-3401120
+94 77-6631944
கலாச்சார நிலையம்,
கடவத் சதர, பிரசே செயலகம் பொறுப்பில், வக்வெல்ல,
கடவத்சதர, காலி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 91-3092476
+94 71-7989626
கலாச்சார நிலையம்,
கொனாபினுவல,
அம்பலங்கொட.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8360457
கலாச்சார நிலையம்,
அஹங்கம வீதி,
இமதூவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 91-3789620
+94 77-5351269
கலாச்சார நிலையம்,
மாபலகம விபுலசார (நாகொட) விபுலசார மவத்தை,
மாபலகம, காலி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8042189
கலாச்சார நிலையம்,
போபே பொத்தல,
கொடகந்த, காலி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 777-070215
கலாச்சார நிலையம்,
காலி வீதி, அதுரவெல்,
இந்துருவ.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 91-5728074
+94 77-2012063
கலாச்சார நிலையம்,
பலபிட்டிய,
குருந்துவத்த.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-4480141
கலாச்சார நிலையம்,
சுதுவெளிபொத,
பத்தேகம.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 91-3908416
+94 71-8154623
கலாச்சார நிலையம்,
பொரகந்த,
கரந்தெனிய.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8042189

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்
மண்முனை வடக்கு, பெல்லி குறுக்குத் தெரு,
மட்டக்களப்பு.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 77-6072947


பதுளை மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார மையம்,
தியதலாவ (ஹபுதலே)
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-9769508
கலாச்சார மையம்,
ஹால்தும்முல்ல
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 57-3573428
கலாச்சார மையம்,
மலங்கமுவ,
வெனிதகம, (பதுளை)
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 55-3558980
+94 71-7294356
கலாச்சார மையம்,
கந்தகெட்டி,
முதகமுவ
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 77-6526116
கலாச்சார மையம்,
கிரதுருகோட்டை (மஹியங்கனை)
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8966349
கலாச்சார மையம்,
வெலிமட,
மீரஹவவத்தை
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 72-9979025
+94 72-3504960
+94 57-3582383
கலாச்சார மையம்,
ஊவா பரனகம,
லுனுவத்தை
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 57-3578407
+94 71-6563233
கலாச்சார மையம்,
ஹாலிஎல, கதான,
Spring Vally
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 55-3556023
கலாச்சார மையம்,
பல்லேகம,
பஸ்ஸர
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 55-3591467
+94 55-4912611
கலாச்சார மையம்,
ரெடீமாலியகொட
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 55-5630191
+94 77-6203198
கலாச்சார மையம்,
மீகஹகிவுல, தல்தென,
பதுளை
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 55-3556051
கொழும்பு மாவட்டம்
கலாசார நிலையம் மற்றும் முகவி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்லைக்கழக கலாசார நிலையம்,
கங்கொடவில,
நுகேகொட.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 11-2758268
+94 71-6328148
+94 71-4438559
கலாசார நிலையம்,
கடுவெல, ஸாந்தாலோக்கம,
அதுருகிய.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 777-855973
கலாசார நிலையம்,
சீதாவக (ஹஙவெல்ல),
கொச்கம.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 36-3365305
+94 75-5261746
கலாசார நிலையம்,
கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்,
கொழும்பு 07.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8071703
+94 71-7513341
+94 71-8145158
+94 71-4465840
கலாசார நிலையம்,
களனிய பல்கலைக்கழகம்,
தலுகம, களனி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 112-903770
+94 773-675536
+94 773-675536
கலாசார நிலையம்,
பாதுக்க,
உக்கல்ல.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-4484387
கலாசார நிலையம்,
கெச்பாவ, பலன்வத்த,
பன்னிபிட்டி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 113-185887
+94 716-833201
கலாசார நிலையம்,
மாதிவெல,
கோட்டை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8577195
+94 71-8129130

அனுராதபுர மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார மையம்,
ரஜகனாய, கலுந்தேகம,
தபுத்தேகம
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 25-3850522
+94 77-6916087
கலாச்சார மையம்,
மத்யம நுவர கம் பலாத்த, தேவனம்பியதிஸ்ஸ புர,
திஸ்ஸவெவ, அனுராதபுரம்
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8607073
கலாச்சார மையம்,
மரதன்கடவல
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-8025762
கலாச்சார மையம்,
மிஹிந்தலை,
ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம், மிஹிந்தலை
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 25-3895768
+94 71-6402515
கலாச்சார மையம்,
கெக்கிராவ
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 25-2263101
+94 77-7060137
கலாச்சார மையம்,
திறப்பனே,
அனுராதபுரம்
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 77-6591528
கலாச்சார மையம்,
கலென் பிதுனு வெவ
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-6558707
கலாச்சார மையம்,
நொச்சியாகம,
துனுபொத்தகம
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 60-2895762
+94 72-3567968
கலாச்சார மையம்,
கஹட்டகஸ்திகிலிய,
ஸ்ரீ அலோகா பம்பத்தரமாய
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-1482625
அம்பாறை மாவட்டம்
கலாச்சார நிலையம் மற்றும் முகவரி பதவிப்பெயர் தொலைபேசி
கலாச்சார நிலையம்,
அக்கரைப்பற்று.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 67-3674618
+94 78-3435454
கலாச்சார நிலையம்,
பதியதலாவை.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 63-3639251
+94 72-8638194
கலாச்சார நிலையம்,
தெஹிஅத்தகண்டி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 71-3584297
+94 77-3066764
+94 71-4247003
கலாச்சார நிலையம்
காத்தான்குடி, பிரதான வீதி,
காத்தான்குடி.
கலாச்சார மேம்பாட்டு பொறுப்பதிகாரி +94 77-6448344

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.