ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විමසීම් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන
අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන
 
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පදියතලාව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 63-3639251
+94 72-8638194
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-3584297
+94 77-3066764
+94 71-4247003
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කාත්තන්කුඩි, ප්‍රධාන පාර,
කාත්තන්කුඩි.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 77-6448344
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
රාජාංගනය, කළුන්දෑගම,
තඹුත්තේගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 25-3850522
+94 77-6916087
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මධ්‍යම නුවර ගම් පළාත, දේවානම්පියතිස්සපුර,
තිසා වැව, අනුරාධපුර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8607073
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මරදන්කඩවල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8025762
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මිහින්තලය,
රජරට විශ්ව විද්‍යාලය, මිහින්තලේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරිe +94 25-3895768
+94 71-6402515
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කැකිරාව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 25-2263101
+94 77-7060137
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
තිරප්පනේ,
අනුරාධපුර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 77-6591528
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගලෙන්බිදුණුවැව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-6558707
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දුණුපොතගම,
නොච්චියාගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 60-2895762
+94 72-3567968
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කහටගස්දිගිලිය,
ශ්‍රී ආලෝකා පබ්බතාරාමය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-1482625
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය,
ගංගොඩවිල,
නුගේගොඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 11-2758268
+94 71-6328148
+94 71-4438559
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කඩුවෙල, ශාන්තාලෝකගම,
අතුරුගිරිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 777-855973
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
සීතාවක (හංවැල්ල),
කොස්ගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 36-3365305
+94 75-5261746
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය,
කොළඹ 07.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8071703
+94 71-7513341
+94 71-8145158
+94 71-4465840
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පාදුක්ක,
උග්ගල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-4484387
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කැස්බෑව, පැලැන්වත්ත,
පන්නිපිටිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 113-185887
+94 716-833201
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මාදිවෙල,
කෝට්ටේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8577195
+94 71-8129130

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුරු දුරකථනය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දියතලාව (හපුතලේ)
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71-9769508
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන,
හල්දුම්මුල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 57-3573428
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මලංගමුව
විනීතගම (බදුල්ල)
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 55-3558980
+94 71-7294356
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කන්දකැටිය,
මලංගමුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 77-6526116
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගිරාදුරැකෝට්ටේ(මහියංගණය)
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71-8966349
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වැලිමඩ,
මිරහවත්ත
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 72-9979025
+94 72-3504960
+94 57-3582383
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ඌවපරණගම,
ලුණුවත්ත.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 57-3578407
+94 71-6563233
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
හාලිඇල, කදන,
ස්ප්‍රිංවැලි
Cultural Promotion Officer Incharge +94 55-3556023
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පල්ලේගම,
පස්සර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 55-3591467
+94 55-4912611
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
රිදීමාලියද්ද.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 55-5630191
+94 77-6203198
සංස්කෘතික නිලධාරී,
මීගහකිවුල, තල්දෙන,
බදුල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 55-3556051
මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මන්මුණෙයි උතුර, බෙලි හරස් පාර,
මඩකලපුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 77-6072947
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අක්කරෙයිපත්තුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

+94 67-3674618
+ 94 78-3435454

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ඇල්පිටිය, කැටපල,
ගනේගොඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 777-070215
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
නියගම, මාර්තුපිටිය,
මත්තක.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 91-3906584
+94 71-8050938
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දෙනිපිටිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-3401120
+94 77-6631944
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කඩවත්සතර,ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය බාරේ,
වක්වැල්ල පාර, කඩවත්සතර, ගාල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 91-3092476
+94 71-7989626
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගෝනාපීනුවල,
අම්බලන්ගොඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8360457
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අහංගම පාර,
ඉමදුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 91-3789620
+94 77-5351269
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මාපලගම විපුලසාර (නාගොඩ) විපුලසාර මවත,
මාපලගම, ගාල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8042189
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බෝපේ පෝද්දල, ගොඩකන්ද, ගාල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 777-070215
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගාලු පාර, අතුරුවැල්ල, ඉදුරුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 91-5728074
+94 77-2012063
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බලපිටිය,
කුරුදුවත්ත.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-4480141
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
සුදුවැලිපොතගම,
බද්දේගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 91-3908416
+94 71-8154623
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බොරකන්ද,
කරන්දෙණිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8042189

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පැලහේල,
දොම්පේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 113-147693
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පමුනුවත්ත,
මිරිගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 33-2276073
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මිනුවන්කොඩ, කොරස,
උඩුගම්පොළ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 33-3333606
+94 72-3837924
+94 71-8036128
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
රන්මුතුගල ළමා නිවාසය,
රන්මුතුගම, කඩවත.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 114-924733
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අම්බරළුව උතුර,
වැලිවේරිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 33-3822126
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වේයන්ගොඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,
දුම් රියපොළ පාර,
වේයන්ගොඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 33-2297046
සංස්කාතික ඹධ්‍යස්ථානය,
කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය,
දළුගම, කැළණිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

+94 112 -903770
+ 94 77 -675536

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ලුණුගම්වෙහෙර, දියවරගම,
පඩව්ගම, තිස්ස.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-2142540
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
තංගල්ල, තිස්ස පාර,
රන්න.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-4408412
+94 71-3389330
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කටුවන.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 47-4906134
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
තිස්සමහාරාමය, තිස්සපුර,
වීරවිල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 77-9902672
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
“ස්තුති”, ස්තුතිගම, මයුරපුර,
හම්බන්තොට.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8681611
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බෙලිඅත්ත.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8059165

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මිල්ලනිය, හල්තොට,
බණ්ඩාරගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 77-6003167
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
රත්මල්ගොඩ,
පෝරුවදණ්ඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 34-3741831
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ග්‍රාම සංවර්ධන මාවත,
මොල්ලිගොඩ, වාද්දුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 38-3383288
+94 71-8074586
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
උග්ගල්බොඩ,
කළුතර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 34-3342411
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බේරුවල,
විහරකන්ද, පයාගල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8243889
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ශ්‍රි පාලි සරසවිය,
වැවල, හොරණ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 34-3743051
+94 71 -8438871
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ආදර්ශවත්ත පාර,
බණ්ඩාරගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8373093
+94 71-4484594
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බණ්ඩාරවත්ත,
පොකුණුවිට.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8010350

නුවර දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වැලිවිට, සංඝරාජපුර,
හතරලියැද්ද.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3881966
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
යටිනුවර, සියඹලාගොඩ,
දන්තුරේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3829191
+94 77-7285703
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දෙල්තොට, කන්දේගම,
දෙල්තොට.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8072457
+94 77-5736677
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මිනිපේ, උඩවෙල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 55-3567287
+94 71-9003785
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
උඩුදුම්බර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3992887
+94 71-6074940
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
හාරිස්පත්තුව, යටිහලගල,
පල්ලේගම, හල්ලෝලුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3821380
+94 71-8011319
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය,
ඒ 7, ගොඩනැගිල්ල,
පේරාදේණිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-2392104
+94 77 -067302
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පාතදුම්බර, මුණමලේ,
ජම්බුගහපිටිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3820402
+94 71-8167661
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගලගෙදර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3881761
+94 77-0720321
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කුණ්ඩසාලේ,
මැණික්හින්න.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3992080
+94 71-8003307
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පුජාපිටිය, ගොඩහේන,
දොලපිහිල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3820380
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මැදදුම්බර, නමදගල,
මැදමහනුවර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3992676
+94 77-7285703
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
උඩුනුවර, කොටකදෙණිය,
ගෙලිඔය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3889525
+94 77-1582054
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දඹුල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 66-3004216
+94 66-2287318
+94 77-9359850
+94 71-8049211
+94 71-8460722
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
නාඋල, අරංගල,
නාඋල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 72-4332339
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පල්ලේපොළ, එකමුතුගම,
අකුරම්බොඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 66-3682532
+94 77-6449707
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කෑගල්ල, කුරුළුකැලේ පාර,
කෑගල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8121584
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
යටියන්තොට.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 72-3735184
+94 71-8259727
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගලිගමුව, දේවාලේගම,
ගලිගමුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-2480718
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දෙහිඔවිට.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-2480718
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
රුවන්වැල්ල, වලව්වත්ත,
රුවන්වැල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 72-4743912
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
රඹුක්කන,
නුගවෙල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-4475595
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අරනායක,
උස්සපිටිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 35-3955101
+94 71-2451995
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දැරණියගල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 72-3747592
කුරුණැගල දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගල්ගමුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-81773
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වාරියපොළ, මාමුණුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-3970120
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අබන්පොළ, හාරසීයගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-3763413
+94 77-6257352
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පොල්පිතිගම, රඹේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-3988526
+94 71-8107389
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කුලියාපිටිය නැගෙනහිර, කුරක්කන්හේනෙ ගෙදර,
කටුපොත.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-3875336
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පන්නල, මැල්ලවාන,
බෝපිටිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-398054
+94 77-6919604
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මල්ලවපිටිය, කොහිලගෙදර.
-
-
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බිංගිරිය, ප්‍රසන්නගම,
බිංගිරිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 32-3290056
+94 71-5618607
+94 77-5992385
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අලව්ව, ගිරිඋල්ල පාර,
අලව්ව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-5878885
+94 72-2901856
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගිරිබාව, යාය 2, සාලිය අසෝක පුර,
ගිරිබැව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-3873128
+94 25-7900975
+94 37-3875501
+94 71-6261128
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කුලියාපිටිය බටහිර, බෝගොඩ,
දීගල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-7901581
+94 71-8363145
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වීරම්බුගෙදර, පිටවල,
ලෝකහෙට්ටිය, කුරුණැගල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-3986690
+94 77-6190549
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මස්පොත, කිඩ‍ෙපාළ,
කුඩාගල්ගමුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-3980215
+94 71-8339019
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මහව, නාගොල්ලාගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-3988253
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මුණමලේ, බමුණාකොටුව,
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 37-7918815
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පඩුවස්නුවර නැගෙනහිර,
උඩුගම්පොළගෙදර, මොරගනේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-5604475
+94 72-2992047
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගලේවල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 66-2288228
+94 72-5433864
+94 71-4500197
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
විල්ගමුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 66-3665545
+94 66-3007347
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ලග්ගල, පල්ලේගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 66-3682930
+94 72-6206635
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
රත්තොට, කියුවුල,
මතලේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 66-3668674
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
උකුවෙල, නගොල්ල,
උකුවෙල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 66-3682309
+94 72-4393370
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අඹගහ කොරළේ, ගුරුබබිල්ල,
Metikakka.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 66-3664869
+94 71-8079713
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මාතලේ, රජවිදිය,
විහාර පාර, මාතලේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 66-3685411
+94 71-8079706
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
යටවත්ත, මාතලේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-5977956
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කොටපොළ, පල්ලේගම,
කොලවෙනිගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-3428730
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පස්ගොඩ තුසිතාරාමය,
ඌරු බොක්ක.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-3493274
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මාලිම්බඩ, ශ්‍රී වර්ධනාරාමය
කිරිමැටිමුල්ල, තෙලිජ්ජවිල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-3491608
+94 71-4048405
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මුලටියන, දෙයියන්දර,
මුලටියන.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-3415289
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කඹුරුපිටිය, මලාන,
කඹුරුපිටිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8083391
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දික්වැල්ල, වැවුරුකන්නල,
දික්වැල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-3405548
+94 71-2896377
+94 71-4476230
+94 71-3211927
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය,
වැල්ලමඩම, මාතර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-2223134
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
නුපේ, මාතර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-2220121
+94 77-6631944
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-5883453
+94 71-9028628
+94 71-1384543
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දේවි නුවර, පාතේගම උතුර,
කෝට්ටගොඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-5675781
+94 71-8082093
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පිටබැද්දර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-3040289
+94 71-8051101
+94 71-8051107
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වැලිගම, පරණ ගාලු පාර,
ජයරළපුර, වල්ලිවල, වැලිගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 41-3492990
+94 77-9550986
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
හක්මන, මුලටියන,
හක්මන.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-5883453
+94 71-4489717
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අකුරැස්ස, ධීවර ගම්මානය,
මාරම්බ උතුර, අකුරැස්ස.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 77-5085533
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර
දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
තනමල්විල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 47-3485002
+94 72-3956537
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මඩුල්ල,
දඹගල්ල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 55-5680519
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බිබිල,
දියකොබෙල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 72-5753077
නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වලපනේ, එගොඩකන්ද,
වලපනේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 52-3524282
+94 71-8326546
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
නුවර එළිය, නො. 9, කන්දෙ වීදිය,
නුවර එළිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 52-3525175
+94 52-3532277
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
හගුරන්කේත.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3823255
+94 72-4267528
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කොත්මලේ, නවකඩ දෝර,
පුස්සැල්ලාව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 81-3828569


පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මැදිරිගිරිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 27-3283008
+94 71-8004708
+94 77-5749635
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
හිගුරක්ගොඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 27-3278700
+94 71-9424614
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ලංකාපුර, තල්පොත,
පොළොන්නරුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-6369925
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ඇළහැර,
අත්තන්කඩවල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8387573
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
තමන්කඩුව, අක්කර 500,
නව නගරය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 27-3284040
+94 71-8024245
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දංකොටුව, ඉස්පිරිතාල පාර,
දංකොටුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 31-4912342
+94 71-8036152
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පුත්තලම, කොළඹ පාර,
පුත්තලම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 72-9199673
+94 32-5683326
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මහාවැව,
ඉහල වලහාපිටිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 32-2254834
+94 72-2992047
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය භාරයේ,
බලංගොඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 45-3455399
+94 71-3445603
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ඇළපාත, කරන්ගොඩ,
රත්ණපිර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 45-3455398
+94 71-8061834
+94 77-5923478
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ආරච්චිකට්ටුව, මයියාව,
නල්ලදරන්කට්ටුව, ආරච්චිකට්ටුව.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 32-3324231
+94 71-5618607
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ආනමඩුව,
තොණිගල.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8250851
+94 72-5278688
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කරුවලගස්වැව,
අළුත්ගම.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-1529439
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ඇඹිලිපිටිය, නව නගරය,
ඇඹිලිපිටිය.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 47-3485123
+94 71-8245066
+94 71-4468624
+94 71-9449715
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
නිවිතිගල, දෙල,
රත්නපුර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 45-3455293
+94 71-6567823
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කුරුවිට.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 45-3456807
+94 71-8406252
+94 71-8149402
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
බලන්ගොඩ, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
බලන්ගොඩ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 45-3455399
+94 71-3445603
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ඇලපාත, කරන්ගොඩ,
රත්නපුර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 45-3455398
+94 71-8061834
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පදවි ශ්‍රි පුර
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 25-3771245
+94 78-3468861
+94 25-225506
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
සෙරුවිල,
සෙරුනුවර.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 26-3266746
+94 71-1110532
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කන්තලේ.
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-8023489
+94 78-3859519


වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ ලිපිනය තනතුර දුරකථන
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මඩුකන්ද (වව්නියාව දකුණ)
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-3331171


© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.